ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ

Перед переглядом цього сайту уважно прочитайте ці Правила користування сайтом (далі – Правила). Якщо Ви не згодні з цими Правилами, не використовуйте цей сайт. Використання цього сайту, зокрема заповнення різних форм, заявок, а також замовлення Вами товарів/послуг з використанням цього сайту, означає Вашу безумовну згоду з цими Правилами.

Терміни, що вживаються в цих Правилах:

 • Адміністрація – адміністратор сайту tehnokrat.ua: Фізична особа підприємець Затірка Олексій Володимирович код ЄДРПОУ 2964310551, місце реєстрації: Україна, 01135, місто Київ, пр. Перемоги, буд. 18, кв. 68.
 • Сайт – веб-сайт інтернет-магазину tehnokrat.ua включно з усіма веб-сторінками.
 • Продавець – юридична особа або фізична особа-підприємець, що розміщує на Сайті інформацію про Товари, які реалізує, та послуги, які пропонує. Продавцем може бути як Адміністрація, так і будь-яка інша особа, якій Адміністрація Сайту надала дозвіл на розміщення відомостей про товар/послуги такої особи. Найменування Продавця вказується в розрахункових документах, що надаються Одержувачу разом з Товаром.
 • Товар – будь-які товари, послуги, роботи, майнові права, інші матеріальні та нематеріальні об’єкти, інформація про які розміщена на Сайті.
 • Користувач – особа, яка переглядає інформацію на Сайті та/або замовляє, та/або отримує Товари з використанням інструментів Сайту. Одержувач і Платник є Користувачами.
 • Замовлення – звернення Користувача через Сайт до Продавця з проханням продати Товар, а також сукупність Товарів, які замовив Користувач.
 • Платник – особа, яка оплачує Замовлення.
 • Одержувач – особа, яка зазначена Платником як та, що уповноважена отримати Товар відповідно до Замовлення. Якщо інше не зазначено в формі Замовлення, Одержувачем є Платник.
 • Пропозиція – інформація, яка розміщена на Сайті про конкретний Товар, який може бути придбаний Користувачем. Пропозиція включає в себе: інформацію щодо самого Товару, інформацію про його ціну, способи оплати та доставки, а також інші умови придбання Товару Користувачем. Умови Пропозиції визначаються Продавцем. Пропозиція не є офертою, а лише інформацією про можливі умови придбання Товару.

1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ

1.1. Сайт є платформою для розміщення Пропозицій про продаж Товарів Продавцями.

1.2. Ці Правила є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту Користувач тим самим приєднується до цих Правил та безумовно з ними погоджується.

1.3. Адміністрація Сайту має право у будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цих Правил. Такі зміни вступають в силу з моменту розміщення нової версії Правил на сайті.

1.4. Пропозиція на Сайті не є офертою. Однак Користувач після ознайомлення з Пропозицією має право зробити оферту Продавцю (Продавцям) шляхом заповнення форми Замовлення. Заповнення форми Замовлення вважається офертою Користувача Продавцю (Продавцям) на придбання Користувачем відповідного Товару на умовах, що зазначені в Пропозиції.

1.5. Користувач розуміє, що його оферта перенаправляється Адміністрацією Продавцю, якого обрала Адміністрація. Це положення жодним чином не означає, що Адміністрація діє як агент Продавця та/або є відповідальною за виконання Замовлення Продавцем.

1.6. Оферта вважається такою, що прийнята Продавцем, тоді, коли останній здійснив дії, які свідчать про прийняття оферти Користувача, а саме: фактично відвантажив Товар, приступив до надання послуг або виконання робіт відповідно до умов, передбачених офертою Користувача.

1.7. Після отримання оферти Користувача Продавець має право запропонувати придбати Товар на інших умовах, ніж було передбачено офертою Користувача. У цьому випадку така пропозиція вважається зустрічною офертою і може бути прийнята Користувачем. Прийняттям зустрічної оферти вважається фактичне отримання Користувачем (Одержувачем) Товару на умовах, обумовлених зустрічною офертою. Продавець має право відкликати таку зустрічну оферту до моменту видачі Товару Покупцеві.

1.8. Достатнім доказом прийняття оферти Продавцем або зустрічної оферти (тобто узгодження Сторонами всіх істотних умов продажу Товару) є фактичне отримання та прийняття Товару Одержувачем.

1.9. Не вважається прийняттям Продавцем Оферти Користувача відправлення Продавцем та/або Адміністрацією засобами електротехнічного (sms-інформування, електронна пошта, телефон та інше) або іншого зв’язку повідомлення Продавця/Адміністрації про одержання Замовлення Користувача та/або про терміни його отримання, та/або про ціну Товару. Дане повідомлення є виключно повідомленням про отримання Продавцем оферти Користувача (але не про її прийняття) і відтворює умови оферти, яка надана Користувачем.

1.10. Єдиним засобом відшкодування, яке надається Користувачу в разі невідповідності фактичних умов продажу оферті, є надання Користувачі (Одержувачу) права відмовитися від отримання і прийняття відповідного Товару та вимагати повернення сплачених за нього грошових коштів. Одержувач має право скористатися цим правом до моменту підписання документів, які підтверджують отримання Товару (зокрема документів перевізника про доставку відправлення з Товаром Одержувачеві).

1.11. Моментом отримання і прийняття Товару Одержувачем є момент (залежно від того, що настав раніше):

 • підписання Одержувачем акту приймання-передачі Товару (або іншого рівнозначного за змістом документа, що підтверджує факт передачі Товару Одержувачу), або
 • підписання Одержувачем документів перевізника, що підтверджують факт отримання відправлення, яке містило Товар, або
 • фактичне отримання Одержувачем Товару і вчинення Одержувачем дій, що свідчать про прийняття Товару (Одержувач отримав Товар і покинув пункт видачі Товару, відділення/пункту видачі перевізника, тому подібне).

1.12. Інформація про Товар.

1.12.1. Інформація про Товар міститься на самому Товарі, його упаковці, у товаросупровідних документах на Товар. Інформація про Товар також може надаватися дистанційно (телефоном, шляхом розміщення інформації про Товар на Сайті). Користувач підтверджує свою згоду на отримання інформації про Товар за допомогою засобів дистанційного зв’язку, у тому числі за номером гарячої лінії – 0800-600-088.

1.12.2. При отриманні Товару до моменту підписання документів, які підтверджують отримання Товару, Одержувач зобов’язаний ознайомитися з інформацією про Товар, що міститься на Товарі та/або його упаковці, та/або у товаросупровідних документах. У разі необхідності отримання додаткової інформації про Товар Одержувач зобов’язаний зв’язатися з Продавцем та отримати необхідну інформацію засобами дистанційного зв’язку до моменту прийняття Одержувачем Товару.

1.12.3. Зазначена в Пропозиції ціна на Товар є орієнтовною. Ціна на Товар, узгоджена Сторонами відповідно до п. 1.4.–1.7. цих Правил, може бути змінена Продавцем до моменту видачі Товару Одержувачеві.

1.12.4. У разі зміни ціни Товару в порівнянні з узгодженими Сторонами згідно з п. 1.4.–1.7. цих Правил умовами, Одержувач має право відмовитися від отримання і прийняття Товару. При цьому Одержувач (Платник) має право вимагати повернення оплачених за Товар грошових коштів. Будь-які інші компенсації (зокрема відшкодування збитків, неустойка та інше) Продавцем або Адміністрацією не надаються.

1.13. Обмеження відповідальності.

1.13.1. Сайт є платформою для розміщення Пропозицій Продавцями. У зв’язку з цим Адміністрація (окрім випадків, коли Адміністрація є Продавцем) не є відповідальною перед Користувачами (Платниками, Одержувачами) за виконання Замовлення Продавцями і пов’язаними з цим питаннями, зокрема, але не виключно: за відповідність умов Пропозиції фактичним умовам продажу Товарів, за відсутність Товару, за прострочення доставки Товару, за якість Товару, за належне виконання гарантійних зобов’язань Продавцями та/або виробниками чи уповноваженими особами виробників.

1.13.2. Зазначені в Пропозиції умови є попередніми умовами придбання Товару. Умови Пропозиції можуть змінюватися Продавцями також і після прийняття Замовлення до виконання. Конкретні умови продажу Товару Продавцями можуть визначатися і змінюватися Продавцями до моменту передачі Товару Одержувачеві.

1.13.3. У разі старіння матеріалів (зокрема умов Пропозиції) на Сайті Адміністрація не зобов’язується оновлювати їх. Адміністрація ні за яких обставин не є відповідальною за будь-які збитки (включаючи, але не обмежуючись збитками від втрати прибутку, даних або від переривання ділової активності), які виникли внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання цього Сайту.

1.13.4. Відповідальність Продавця за зміни умов придбання Товару в порівнянні з вказаними в Пропозиції обмежується тим, що Одержувач (Користувач, Платник) має право відмовитися від придбання Товару і вимагати повернення сплачених за нього грошових коштів (якщо вони оплачені).

1.13.5. У будь-якому випадку сума збитків (як матеріальних (майнових), так і немайнових), які можуть бути виплачені Користувачеві (Платнику, Одержувачу) у зв’язку з порушенням його прав при використанні Сайту (зокрема, у зв’язку з невиконанням Замовлення або його неналежним виконанням, іншими порушеннями прав Користувача) відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України, обмежена сумою у десять гривень.

1.13.6. На Товари, на які встановлений гарантійний строк, діють гарантійні зобов’язання відповідно до умов, зазначених у гарантійному талоні та/або в інформаційних матеріалах виробника. Якщо відповідно до законодавства України Товар повинен мати гарантійний строк експлуатації, але він не встановлений виробником, гарантійний строк на такий Товар становить 14 (чотирнадцять) днів.

1.14. Користувач є відповідальним за достовірність даних, зазначених у формі Замовлення. У разі, якщо неточна (неправильна) вказівка даних у Замовленні призвела до додаткових витрат Продавця, пов’язаних з доставкою Товару за невірною адресою або видачею Товару, який не належить Одержувачеві, всі пов’язані з цим збитки та витрати покладаються на Користувача. Продавець має право утримувати суму таких збитків або витрат з сум, сплачених Платником в якості оплати Товару (проводити залік зустрічних вимог).

2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

2.1. Користувач зобов’язується уважно ознайомитися з даними Правилами. У разі незгоди з їх умовами Користувач зобов’язується негайно припинити використання Сайту.

2.2. Користувач погоджується не робити дій, які можуть розглядатися як порушення українського законодавства або норм міжнародного права, зокрема, у сфері інтелектуальної власності, авторських та/або суміжних прав, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту та його сервісів.

2.3. Використання матеріалів Сайту без згоди правовласників не допускається. Для правомірного використання матеріалів Сайту необхідне укладення ліцензійних договорів (отримання ліцензій) від правовласників та/або Адміністрації.

2.4. При цитуванні матеріалів Сайту, зокрема, авторських творів, які охороняються, посилання на Сайт обов’язкове.

2.5. Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не повинні суперечити вимогам законодавства України і загальноприйнятим нормам моралі та ділової етики.

2.6. Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не є відповідальною за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на Сайті.

2.7. Користувач приймає положення про те, що всі матеріали і сервіси Сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватися рекламою. Користувач згоден з тим, що Адміністрація Сайту не є відповідальною і не має будь-яких зобов’язань у зв’язку з такою рекламою.

2.8. Користувач розуміє, що Продавці є/можуть бути окремими суб’єктами господарювання, які не підконтрольні Адміністрації. Користувач усвідомлює, що Адміністрація не має будь-яких повноважень впливу на виконання Продавцями своїх зобов’язань щодо прийняття та/або виконання Замовлення, а також зобов’язань, що виникають після продажу Товару.

3. ОБМІН ТА ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

3.1. Обмін та повернення Товару (в тому числі, при розірванні договору купівлі-продажу) в порядку Закону України «Про захист прав споживачів», здійснюється за адресою, попередньо узгодженою з Адміністрацією, шляхом надсилання Товару поштовим перевізником.

3.2. При обміні і поверненні Товар слід відправити в повній комплектації, додавши до нього також наступні документи:

 • заява на обмін або повернення грошових коштів із зазначенням причин;
 • розрахунковий документ;
 • гарантійний талон.

4. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

4.1. Оформлюючи Замовлення на Сайті та/або ставлячи галочку у відповідному полі на Сайті перед заповненням своїх персональних даних Користувач дає свою згоду Адміністрації на збір та обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, відновлення, використання, поширення, знеособлення і знищення), використання зазначених даних, а саме: прізвища, ім’я та по батькові, електронної пошти, номера телефону, адреси, дати та місця народження, реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера), даних паспорта (номер, серія, ким і коли виданий), інших даних, з метою забезпечення реалізації відносин купівлі-продажу, відносин у сфері захисту прав споживачів, у сфері реклами і маркетингових досліджень, а також дає свою згоду на передачу (поширення) його даних ТОВ «НОВА ПОШТА» (ЄДРПОУ 31316718), іншим транспортно-експедиторським і кур’єрським організаціям, будь-яким Банкам (зокрема, але не обмежуючи: АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 21133352), АТ «ПРИВАТ БАНК» (код ЄДРПОУ 14360570), та/або фінансовим установам, та/або третім особам (без обмеження) на розсуд Адміністрації. Дане положення діє без обмеження терміну дії.

4.2. Джерелом збору персональних даних є інформація, безпосередньо і добровільно надана самим Користувачем.
Також на Сайті використовуються технології для збору та зберігання інформації. Це може включати в себе запис одного або декількох кукі (cookie) або анонімних ідентифікаторів.

4.3. Власником наданих Користувачем персональних даних Фізична особа підприємниць Затірка Олексій Володимирович (код ЄДРПОУ 2964310551).
Місцезнаходження персональних даних: Україна, 01135, місто Київ, пр. Перемоги, буд. 18, кв. 68.

4.4. Суб’єкт персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», має право:

 • знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) власника чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, окрім випадків, які встановлені законом;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
 • на доступ до своїх персональних даних;
 • отримувати не пізніше, ніж за тридцять календарних днів від дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
 • пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 • пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи вони недостовірні;
 • на захист своїх персональних даних від їх незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної ради України з прав людини або до суду;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 • вносити застереження про обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
 • відкликати згоду на обробку персональних даних;
 • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 • на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

5. ІНШІ УМОВИ

5.1. Користувач має право призначити Одержувачем придбаного Товару третю особу. В цьому випадку Користувач зобов’язаний вказати в формі Замовлення дані, необхідні для ідентифікації Одержувача і доставки йому Товару. У цьому випадку на відносини сторін поширюються положення ст. 636 Цивільного кодексу України.

5.2. Для видачі Товару Одержувачеві останній зобов’язаний надати при отриманні Товару документ, який засвідчує особу (паспорт).

5.3. Одержувач зобов’язаний оглянути Товар (його зовнішній вигляд, кількість, якість, комплектність) разом із розрахунковим документом при отриманні Замовлення в присутності представника перевізника (кур’єрської служби доставки, поштової служби тощо). Претензії Користувача до Продавця з приводу неналежного товарного або зовнішнього вигляду (пошкодження) Товару або з приводу відсутності вмісту відправлення, які виявлені при отриманні Товару від перевізника, мають бути зафіксовані Одержувачем разом з представником перевізника шляхом складання двостороннього письмового документу, в якому відображаються виявлені пошкодження та вказується причини їх виникнення. В інших випадках претензії щодо пошкодження Товару в процесі транспортування пред’являються Користувачем безпосередньо до перевізника та Продавцем не розглядаються і не задовольняються.

5.4. Прийняття Одержувачем Товару без складання з представником перевізника (кур’єрської служби доставки, поштової служби тощо) письмового документу з приводу неналежного товарного або зовнішнього вигляду (пошкодження) або з приводу відсутності вмісту відправлення, які виявлені при отриманні Товару, є підтвердженням відсутності у Користувача будь-яких претензій до Продавця та/або Адміністрації щодо якості або кількості такого Товару, будь-яких характеристик (колір, габарити та інше).

5.5. При отриманні Товару Одержувач зобов’язаний поставити у документах свій підпис, який підтверджує те, що Товар він отримав.

5.6. Усі можливі суперечки, що випливають з цих Правил або пов’язані з ними, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

5.7. Ніщо в Правилах не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрацією Сайту агентських відносин, відносин по спільній діяльності або інших відносин, прямо не передбачених цими Правилами.

5.8. Визнання судом будь-якого положення Правил недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не свідчить про недійсність інших положень цих Правил.

5.9. Бездіяльність зі сторони Адміністрації Сайту в разі порушення будь-ким з Користувачів положень цих Правил не позбавляє Адміністрацію Сайту права на пізніші відповідні дії на захист своїх інтересів, ділової репутації та захист авторських прав матеріалів Сайту, які охороняються відповідно до чинного законодавства.
5.10. Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цих Правил, безумовно приймає всі їхні положення та зобов’язується дотримуватись цих Правил за будь-яких умов.